Säännöt

Hua Hinin Suomi-Seura 

1.  NIMI, KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Hua Hinin Suomi-Seura
Yhdistyksen kotipaikka on Thaimaan Hua Hinin kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa, ohjata ja valistaa Hua Hinissä ja sen lähialueella oleskelevia ja asuvia suomalaisia ja heidän perheen jäseniään kaikissa Thaimaassa asumiseen ja elämiseen liittyvissä asioissa, sekä parantaa jäsentensä viihtyvyyttä Thaimaassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä toimisto- ja kokoontumistiloja. Yhdistys järjestää kulttuuri- ja valistustilaisuuksia sekä edistää liikuntaan ja vapaa-ajan viettoon liittyviä aktiviteettejä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja tukimaksuja.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö tai yhteisö. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Hallitus voi kutsua erityisen ansioituneen henkilön kunniajäseneksi.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen toistuvasti peräkkäisinä vuosina, katsotaan hänen tällä menettelyllä eronneen yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun ja kannattajamaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuudesta kahdeksaan jäsentä sekä kaksi  varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että kussakin vuosikokouksessa erovuorossa on puolet jäsenistä .  Varajäsen valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö yksin

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilitarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 3 päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET   Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jäsenille tiedotetaan kokousajankohta, yhdistyksen kotisivuilla ja Varikon ilmoitustaululla.

11. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien  lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen  jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat

12. SÄÄNTÖJEN MUUNTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisessa päättävän kokouksen tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Advertisement